Deklaracja dostępności

Wstęp:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kłecku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://kleckozszp.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 05.05.2020 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 05.05.2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodów wymienionych poniżej:

– część plików nie jest dostępnych w wersji cyfrowej,

– strona nie posiada systemu do głosowego odtwarzania tekstów,

– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

– zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,

– część informacji jest zamieszczona w postaci dokumentów zeskanowanych,

– strona nie posiada wewnętrznej wyszukiwarki,

– niektóre działy nie zostały obecnie zaktualizowane.

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można stosować standardowe skróty klawiaturowe przeglądarki internetowej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępem do strony internetowej prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 61 427 01 34 lub na adres e-mail: zszp@kleckozszp.com. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest: Kamila Kozicka.

Deklarację sporządzono 06.04.2021r., na podstawie samooceny własnej oraz w uzgodnieniu
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Obecnie trwają pracę nad aktualizacją niektórych elementów strony internetowej.

Informacje na temat procedury:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub dowolnego ich elementu. Możliwe jest także zażądanie udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu. Przykładem alternatywnego sposobu dostępu może być np.: odczytanie treści dokumentu czy opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby je zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu z osobą zgłaszającą żądanie. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna również określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich na adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa, lub drogą elektroniczną na adres e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kłecku

Adres: ul. Gnieźnieńska 7A, 62-270 Kłecko

Telefon: 61 427 01 34

E-mail: zszp@kleckozszp.com

Dostępność architektoniczna:

  1. W szkole przy wejściu głównym znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich.

  2. Obok hali sportowej znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

  3. Nauczyciele oraz pozostali pracownicy placówki nie znają języka migowego.

  4. W budynku nie oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych oraz

    w druku powiększonym dla osób słabowidzących.

  5. Szkoła ma możliwość zorganizowania zajęć indywidualnych dla osób

    niepełnosprawnych na wniosek rodziców, lub po uzyskaniu stosownej opinii, albo orzeczenia.