egzamin ósmoklasisty 2021 – E8

Wytyczne MEN, CKE i GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. Egzaminu Ósmoklasisty. Informacja o zasadach zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego .
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2021
Egzamin odbywa się w maju
Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:
 – z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpi do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym;
– przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym
HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 
Termin główny:
 1. Język polski – 25 maja 2021r. (wtorek) – godz. 9:00- czas trwania 120 minut- wydłużenie do 180 minut
 2. Matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00 – czas trwania 100 minut  – wydłużenie do 150 minut
 3. Język obcy nowożytny – 27 maja 2021r. (czwartek) – godz. 9:00 – czas trwania 90 minut –wydłużenie do 135 minut
Termin dodatkowy:
 1. Język polski – 16 czerwca 2021r. (środa) – godz. 9:00 –
 2. Matematyka – 17 czerwca 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00
 3. Język obcy nowożytny – 18 czerwca 2021r. (piątek) – godz. 9:00
Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty –2 lipca 2021 r.
Termin przekazania wyników , zaświadczeń i informacji  – do 8 lipca 2021 r.
Termin wydania zaświadczeń  oraz informacji zdającym  – 9 lipca  2021 r.
 • Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎
 • Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych
 • Uczeń samodzielnie  rozwiązuje zadania egzaminacyjne
 • Uczniowie zaznaczają odpowiedzi na karcie odpowiedzi  – do zadań zamkniętych. Po upłynięciu czasu przeznaczonego na pisanie egzaminu, uczniowie maja wyznaczone dodatkowe 5 minut przeznaczone na sprawdzenie  poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi. Uczniom którym przyznano dostosowanie nieprzenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi – nie wykonują tej czynności,
 • Rodzice/ prawni opiekunowie mają możliwość wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej (pkt. 7.5  –  Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021/ aktualizacja)